İkindi Namazı Tesbihatı

İkindi namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm”

–  denir ve aşağıdaki Salât-ı Münciye Duası, (yani Salâte’n-Tüncînâ) oku­nur:

“Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’lâfât. (“ve’l-âfât” derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿındeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿı’lḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿâlemîn. Âmin”

–  denilir ve eller yüze sürülüp indirilir. Sonra tesbihâta şöyle devam edilir:

“Sübḥânallahi ve’l-ḥamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.”

–  Ve Âyete’l-Kürsî okunur:

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm.

Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyü’l-ḳayyûm. Lâ te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-arḍı. Menẕelleẕî yeşfeʿu ʿındehû illâ bi-iẕnih. Yâʿlemü mâ beyne eydîhim ve mâ ḫalfehüm ve lâ yuḥîṭûne bi-şey’in min-ʿılmihî illâ bi-mâ şâe. Vesiʿa kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arḍi. Velâ yeûdü­ hû ḥıfẓuhümâ ve hüve’l-ʿaliyyü’l-ʿaẓîm.”

–  Şu tesbih sözleri tekrarlanır:

“Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘az. îmu zü’l-celâli sübḥâ­ nellâh” (1 defa),

“Sübḥânallâh” (33 defa)

“Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa),

“Elḥamdülillâh” (33 defa)

“Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa),

“Allâhü Ekber” (33 defa)

“Lâ ilâhe illallâhü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâyemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîrun ve ileyhi’l-mašîr” denilir ve na­maz duası yapılır.

–  Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir:

“Faʿlem ennehu Lâ ilâhe illâllah” (1 defa)

“Lâ ilâhe illâllah” (33 defa)

–  denilir ve ardından;

“Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa)

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm.

İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ. 
 • Šalli ve sellim yâ Rabbi ʿalâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.

– Šalli ve sellim yâ Rabbi ʿalâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.

 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.

–  Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve bi-Üstâẕinâ Saʿîdi’n-Nursî (radiyallahu ʿanh) ve vâlideynâ ve bi-ṭalebeti Resâili’n-Nuri’š-šadıḳîne yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Ve sellem.”

–  Aşağıdaki Duâ-i Tercümân-ı İsm-i A’zâm ile tes­bi­hata devam edilir:

 • Sübḥâneke yâ Allah teʿâleyte yâ Raḥmân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Raḥîm teʿâleyte yâ Kerîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥamîd teʿâleyte yâ Ḥakîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mecîd teʿâleyte yâ Melîk ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳuddûs teʿâleyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mü’min teʿâleyte yâ Müheymin ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAzîz teʿâleyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mütekebbîr teʿâleyte yâ Ḫàlık ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Evvel teʿâleyte yâ Âḫir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ẓâhir teʿâleyte yâ Bâṭın ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Bâri’ teʿâleyte yâ Mušavvir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Tevvâb teʿâleyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Bâis teʿâleyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳadîm teʿâleyte yâ Muḳîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ferd teʿâleyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Nûr teʿâleyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Celîl teʿâleyte yâ Cemîl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳàhir teʿâleyte yâ Ḳàdir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Melîk teʿâleyte yâ Muḳtedir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAlîm teʿâleyte yâ ʿAllâm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAẓîm teʿâleyte yâ Ğafûr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥalîm teʿâleyte yâ Vedûd ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Şehîd teʿâleyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Kebîr teʿâleyte yâ Müteʿâl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Nûr teʿâleyte yâ Lâṭîf ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Semiʿ teʿâleyte yâ Kefîl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳarîb teʿâleyte yâ Bašîr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥaḳ teʿâleyte yâ Mübîn ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Raûf teʿâleyte yâ Raḥîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ṭâhir teʿâleyte yâ Muṭahhir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mücemmil teʿâleyte yâ Mufaḍ­ ḍıl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Muẓhir teʿâleyte yâ Münʿim ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Deyyân teʿâleyte yâ Sulṭân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥannân teʿâleyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Eḥad teʿâleyte yâ Šamed ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥayy teʿâleyte yâ Ḳayyûm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAdl teʿâleyte yâ Ḥakem ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ferd teʿâleyte yâ Ḳuddûs ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.  

–  Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller kaldırılır:

“Sübḥâneke âhiyyen şerâhiyyen teʿâleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir Üstâẕenâ Saʿîde’n-Nursî (raḍıyallâhu ʿanh) ve vâlideynâ ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri ve rufeḳàenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’lmuḫlišîne mine’n-nâr.

(Avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir.)

Ve min-külli nâr vaḥ­ feẓnâ min-şerri’n-nefsi ve’ş-şeyṭân ve minşerri’l-cinni ve’l-insân ve min-şerri’l-bidʿati ve’ḍ-ḍalâlâti ve’l-ilḥâdi ve’ṭ-ṭuğyân.

(Avuç iç­leri tekrar yukarıya baka­cak şekle getirilir.)

Bi-ʿafvike yâ Mücîr, bi-faḍlike yâ Ğaffâr biraḥmetike yâ Erḥame’r-râḥimîn. Allahümm’e-dḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr, bi­-şefâʿati nebiyyike’l-muḫtâr. Âmin, ve’lḥamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.”

–  Nebe’ (Amme) Sûresi okunur ve tesbihat sona erer.

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm

ʿAmme yetesêelûn . ʿAni’n-nebei’l-ʿaẓîm . Elleẓî hüm fîhi muḫtelifûn . Kellâ seyʿalemûn . Sümme kellâ seyʿalemûn . Elem necʿali’l-arḍa mihâdâ . Ve’l-cibâle evtâdâ . Ve ḫalaḳnâküm ezvâcâ . Ve ceʿalnâ nevmeküm sübâtâ . Ve ceʿalne’l-leyle libâsâ . Ve ceʿalne’n-nehâra meʿâşâ . Ve beneynâ fevḳaküm sebʿan şidâdâ . Ve ceʿalnâ sirâcev-vehhâcâ . Ve enzelnâ mine’l-mu’širâti mâen seccâcâ . Linuḫrice bihî ḥabbev-venebâtâ . Ve cennâtin elfâfâ . İnne yevme’l-fašli kâne mîḳàtâ . Yevme yünfeḫu fiššûri fete’tûne efvâcâ . Ve fütiḥatissemâü fekânet ebvâbâ . Ve süyyirati’l-cibâlü fekânet serâbâ . İnne Cehenneme kânet miršâdâ . Li’ṭ-ṭâğîne meâbâ . Lâbisîne fîhâ eḥḳàbâ . Lâ yeẕûḳùne fîhâ berdev-velâ şarâbâ . İllâ ḥamîmev-veğassâḳâ .cezâev-vifâḳâ . İnnehüm kânû lâ yercûne ḥisâbâ . Ve keẕẕebû bi-âyâtinâ kiẕẕâbâ . Ve külle şey’in aḥšaynâhü kitâbâ . Feẕûḳû felen-nezîdeküm illâ ʿaẕâbâ . İnne li’l-mütte­ ḳîne mefâzâ . Ḥadâiḳa ve aʿnâbâ . Ve kevâibe etrâbâ . Ve ke’sen dihâḳâ . Lâ yesmeʿûne fîhâ lağvev-velâ-kiẕẕâbâ . Cezâem-mi’rRabbike ʿaṭâen ḥisâbâ . Rabbi’s-semâvâti ve’l-arḍi vemâ beynehüme’r-raḥmâni lâ yemlikûne minhü ḫiṭâbâ . Yevme yeḳûmü’r-rûḥu ve’l-melâiketü šaffâ . Lâ yetekellemûne illâ men eẕine lehü’r-raḥmânü ve ḳâle šavâbâ . Ẕâlike’l-yevmü’l-haḳḳu femenşâetteḫaẕe ilâ Rabbihî meâbâ . İnnâ enẕernâküm ʿaẕâben ḳarîbâ, yevme yenẓuru’l-mer’ü mâ ḳaddemet yedâhü ve yeḳùlü’l-kâfiru yâ leytenî küntü tü­ râbâ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başlat
1
Bizimle iletişime geçmek için başlat butonuna basabilirsiniz.